Protocollen en procedures

Protocollen en procedures

Luizenprotocol
Iedere klas heeft één of meerdere ouders als luizencontroleurs. Deze ouders controleren de kinderen van hun klas op de aanwezigheid van hoofdluis. Dit gebeurt zo snel mogelijk na iedere vakantie en nadat een ouder gemeld heeft dat een kind luizen heeft. Ouders van kinderen met luizen wordt verzocht hun kind direct op te halen om thuis te behandelen. Kinderen met neten krijgen een briefje mee naar huis en dienen ook behandeld te worden. Iedere ouder die bij zijn/ haar kind luis constateert moet dat zo snel mogelijk aan de leerkracht melden.

Anti-agressie protocol
De school onderschrijft het anti-agressie protocol, zoals dat door de FOKOR is opgesteld en op school ter inzage ligt. De daaruit voortvloeiende gedragscode wordt door alle scholen voor primair onderwijs opgenomen in de schoolgids. Letterlijke tekst: Ouders* en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode:

  • Ouders en medewerkers tonen respect voor elkaar.
  • Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.
  • Ouders en medewerkers treden niet agressief op.
  • Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing.

* Met ouders worden ook verzorgers, familieleden en andere opvoeders bedoeld.

Pestprotocol
Er is met collega’s en leerlingen samen een pestprotocol opgesteld. Dit protocol is goedgekeurd door de MR. Klik hier voor het pestprotocol van onze school.

Verwijderingsprocedure
Als een kind gedrag vertoont dat onacceptabel is en het lesproces in de klas verstoort, zal de leerkracht dit kind (korte tijd) naar de gang sturen. Aan het einde van de les heeft de leerkracht een gesprek met de leerling en komen zij hopelijk tot overeenstemming. De leerling moet het gemiste werk inhalen. Naar de gang sturen is een noodmaatregel, deze maatregel kan echter meerdere malen toegepast worden. Indien er geen verbetering optreedt in het gedrag van de leerling, stuurt de leerkracht de leerling met wat werk voor een dag naar een andere klas. Hij brengt de schoolleider en de ouders hiervan op de hoogte. Naar het inzicht van de leerkracht kan hij deze stap meerdere malen herhalen. Hij maakt een verslag van het gebeurde dat in het leerling-dossier wordt bewaard.

Mocht er na deze maatregelen nog niet voldoende resultaat zijn, dan volgt er per aangetekende brief een officiële waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing volgt een schorsing van drie dagen. De leerling krijgt hierbij huiswerk mee dat bij zijn terugkeer af moet zijn. De school (bevoegd gezag) mag een leerling maximaal 1 week schorsen, dit moet gemeld worden bij de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar. Wanneer het gedrag van de leerling (of van zijn ouders/verzorgers), ondanks eerdere gedragsafspraken en een laatste waarschuwing, niet verbetert, kan het schoolbestuur, afhankelijk van de overige omstandigheden, tot verwijdering overgaan. Een licht vergrijp kan door herhaling uitgroeien tot ernstig wangedrag. Er kan pas tot daadwerkelijk verwijderen overgegaan worden als er een ontvangende school gevonden is (resultaatverplichting). Ouders/verzorgers hebben de gelegenheid om binnen zes weken bezwaar te maken bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs www.onderwijsgeschillen.nl.

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling
Na een lang voortraject is per 1 juli 2013 de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wettelijk verplicht. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang, of hulpverlener moet doen bij vermoedens van kindermishandeling.

De meldcode is gebaseerd op 5 stappen:
1. in kaart brengen van signalen.
2. overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
3. gesprek met de cliënt.
4. afwegen van het geweld of de kindermishandeling.
5. beslissen: hulp organiseren of melden.

Als Vrijeschool Vredehof werken we vanaf augustus 2013 ook volgens deze meldcode.
De aandacht functionaris van de meldcode bij ons op school is Miryam Hupkes. Vanaf stap 2 zal zij worden betrokken bij eventuele trajecten. Uiteraard altijd in nauw overleg en na afstemming met de school. De uitgebreide meldcode huislijk geweld is in 2014 opnieuw vastgesteld en beschikbaar op www.svzh.nl of in de ouderbibliotheek.

Ongevallenverzekering/aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade zoals een kapotte bril of ets, valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de medewerkers van de school en de mensen die voor de school actief zijn, dus bestuursleden, personeel en vrijwilligers, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school dan wel het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school, of zij die voor de school optreden, moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld omdat er tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen – of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders – zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt,

is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Het verzekeringsbedrag is verrekend in de ouderbijdrage. De polisvoorwaarden zijn bij de administratie in te zien.

Persoonsregistratie
Onze school is vanaf 1 februari 2006 wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen in de administratie op te nemen. Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en bekostiging van de school door de overheid) worden alleen gegevens die niet tot de persoon herleidbaar zijn gebruikt. Verder mag het nummer worden gebruikt in contacten met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Internet
Ook op onze school maken de kinderen de komende jaren steeds meer gebruik van communicatiemiddelen als internet en e-mail. De school biedt de leerlingen een zo veilig mogelijke internet en e-mailomgeving. Er wordt gewerkt met gerichte zoekopdrachten. Chatten staan we op school niet toe.

Publicaties en foto’s
Er worden op school foto’s en lmpjes gemaakt tijdens activiteiten en evenementen, die onder andere op onze website, Facebook, Seizoener etc. worden gepubliceerd, waardoor u ook kunt meegenieten. Ouders wordt gevraagd een formulier in te vullen om aan te geven waar eventuele foto’s van het kind wel of niet voor gebruikt mogen worden.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Schoolnieuws week 15

Schoolnieuws week 15 1

Beste ouders/verzorgers,

Klik hier voor het schoolnieuws van vrijdag 12 april 2024.

Hartelijke groet,

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Vredehof